26.06.2020 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR!!!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 26.06.2020, godz. 18.00, w MOK Police.Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
2. Wybór Prowadzącego zebranie.
3. Wybór Protokolanta.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wręczenie podziękowań i wyróżnień.
6. Omówienie aktualności w stowarzyszeniu.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku ubiegłym.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku ubiegłym.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi PTS Grajcar.
12. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w Statucie PTS Grajcar.
13. Wolne Wnioski.
14. Zamknięcie obrad.